Home

De Stichting Burger In Nood is opgericht om de kwetsbare burger een handreiking te bieden in een maatschappij waarin steeds meer van de burgers verwacht wordt. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn onder meer voor veel burgers termen die kwetsbare burgers niet kunnen verdragen in situaties waarin zij de weg -even- niet meer weten te vinden. De aanhoudende situaties waarin mensen verkeren is oorzaak van een verslechtering van de leefomstandigheden van mensen.

De doelgroep van de stichting Burger In Nood zijn onder andere mensen in armoede, mensen met schulden, (alleenstaande ouder) gezinnen met kinderen, bejaarden, mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid, vluchtelingen, mensen die leven in een sociaal isolement, mensen met een verslaving en mensen die een dierbare hebben die in een van voornoemde situaties leeft, maar zelf niet weten hoe ze nog kunnen helpen.

De Stichting Burger In Nood denkt mee in alle denkbare situaties, ondersteunt en begeleidt de mensen en helpt mensen daarbij op weg naar hulpverleners op de diverse probleemgebieden en werkt samen met de betrokken hulpverleners en de sociale wijkteams. De stichting staat de mensen ook bij in juridische procedures en in conflicten met zowel de overheid als met burgers. De stichting coördineert en monitort de processen samen met de cliënten.

Daarbij biedt de stichting werkervaringsplaatsen, stageplaatsen en dagbestedingsplaatsen waar ook cliënten gebruik van kunnen maken. Iedereen heeft talent en iedereen hoort er bij.

De Stichting Burger In Nood gelooft in het omkijken naar elkaar en vooral naar de kwetsbaren in onze samenleving.

Luisteren, inleven, begrip, geduld, rust, vertrouwen, geloof en liefde voor de mensen zijn onder andere de ingrediënten die binnen de stichting worden toegepast om mensen weer tot bloei te laten komen..